Verslag van de Klankbordgroepen

(Bewerkt op 5 maart 2012 om 00:41)

Er zijn nu twee Klankbord-avonden geweest, één op 20 december en één op 1 februari. De bedoeling was om van de 56 mensen die zich hadden opgegeven te horen wat zij zoal vonden van waar het met onze buurt naartoe moet. Ook is er een middagbijeenkomst geweest, speciaal voor senioren.

Het ging op deze drie bijeenkomsten over de buitenruimte zoals we eerder lieten weten, later komen de woningen aan de beurt, maar die gesprekken zijn met de afzonderlijke corporaties, Mitros en Portaal.

Helaas waren er op de eerste avond maar weinig mensen komen opdagen. We moeten toegeven, de posters die in de hallen hingen blonken niet uit van duidelijkheid. Teveel tekst, en bijna niemand die het heeft gelezen. Een groot aantal mensen, waaronder wijzelf, is erlangs gelopen zonder te zien dat het uitnodigingen waren.

Foto’s van de eerste bijeenkomst vindt u hier: Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4

Op de tweede avond was de opkomst iets beter. Terwijl de aangepaste posters nog steeds niet echt wat waren, is er aan de deuren gebeld van de 56 bewoners die zich hadden opgegegeven, en dat heeft wel wat geholpen.

Foto’s van de tweede klankbordavond: Foto 1 Foto 2

Helaas hebben we geen foto’s van de seniorenmiddag.

De eerste avond
Op de eerste klankbordavond lieten de architecten van KAW eerst op een scherm het doel en de opzet zien van de avond. Op deze foto zie je één van de architecten van het KAW naast het scherm, we vonden de foto op internet! Getwitterd door één van de andere architecten, zie: http://twitpic.com/7vxsbt

Ze vertelden over het zogeheten ‘vernieuwingsplan’, dat nu samen met bewoners, corporaties en gemeente gemaakt wordt. Het uitgangsidee voor dit vernieuwingsplan is om te gaan zorgen dat de flats allemaal iets unieks krijgen, zodat ze meer van elkaar verschillen dan nu het geval is. Er wordt verwacht dat bewoners zich daardoor misschien meer verbonden voelen met hun flat en met de ruimte er direct omheen, en dus ook netter zullen omgaan met de flat, de portieken en de hallen, en de buitenruimte rond de flats zullen omgaan dan nu soms het geval is.

Daarna werd er in groepjes gepraat wat de verschillen zijn tussen bewoners in hoe zij aankijken tegen het wonen in de THEMA-dreven. Wat is belangrijk aan de flats? Aan het portiek, de entree, de uitstraling. Moet het rustig zijn, of juist gezellig druk? En wat vinden we van de openbare ruimte? Voelen we ons daar prettig of wat moet er anders? Hebben we voldoende plekken om actief bezig te zijn en om elkaar te ontmoeten, of hebben we dat eigenlijk niet nodig?

Eén van deze groepjes kun je zien op de foto’s van de eerste avond, en op de papieren op de tafel zie je vaag hun ideeën getekend.

Waar de groepjes het vooral over eens waren:
– het portiek wordt belangrijk gevonden; dit is de plek waar je binnenkomt en dus het visitekaartje;
– beheer en onderhoud zijn van het grootste belang, tijdens en na de renovatie;
– verkeersveiligheid is belangrijk (i.v.m. parkeren en te hard rijden);
– veiligheid is belangrijk (verlichting, sociaal beheer en toezicht);
– er moeten goede speelplekken voor jeugd van verschillende leeftijden;
– nadruk op uitstraling van de flat (meer kleur, meer variatie).

De senioren middag
De meeste ideeën van de senioren kwamen overeen met de bevindingen uit de eerste klankbordgroep. Dat ging vooral over veiligheid, beheer en onderhoud. Verder vonden de senioren het belangrijk dat de entrees en de woningen goed geschikt en toegankelijk zijn voor minder validen.

De tweede klankbordavond
De architecten presenteerden deze avond een eerste versie van het ‘vernieuwingsplan’. Zij hadden de bijdragen die bewoners hadden geleverd op die eerste klankbordavond en de seniorenmiddag erin verwerkt, en ook bijdragen uit gesprekken met de corporaties en gemeente. Al deze ideeën zijn zo goed mogelijk samengebracht in dit vernieuwingsplan.

De renovatieplannen voor de flats en de openbare ruimte die hierna gemaakt gaan worden moeten passen binnen dit vernieuwingsplan. Het is dus nog geen plan voor de renovatie zelf, maar het beschrijft hoe de buurt er ongeveer uit moet gaan zien als het klaar is.

Een onderdeel van dit vernieuwingsplan is de hierboven genoemde variatie tussen de flats. Het idee is om een soort ‘buurtjes’ te maken: flats, of groepjes flats, die voor de ene groep mensen aantrekkelijker zijn dan voor andere.

Deze buurtjes zijn dan:
1) de Ankara-, Haifa- en Tigrisdreef (rondom een groen binnengebied),
2) de grote en kleine St.-Maartendreef en
3) de St.-Eustatiusdreef.

Er zal rekening gehouden worden met verschillen die nu al bestaan tussen deze flats, en deze verschillen worden versterkt. Natuurlijk is het na het vormen van deze ‘buurtjes’ de vraag hoe deze sfeer blijft bestaan als er zoals altijd veel verhuisd wordt. Nieuwe bewoners die ‘van buiten’ komen en niets te kiezen hebben zullen de sfeer ook weer veranderen. Hierover moet nog nagedacht worden. ook is nog niet helemaal duidelijk wat die verschillende sferen in de buurtjes dan precies moeten zijn.

Het zijn dus geen strakke maatregelen, maar het ene ‘buurtje’ wordt gewoon een beetje aantrekkelijker gemaakt voor de ene groep dan voor de andere, in de hoop dat mensen die wel iets te kiezen hebben, daar dan ook liever willen gaan wonen.

De architecten schrijven:

Het vernieuwingsplan moet voor samenhang zorgen, maar geeft tegelijkertijd de verschillen aan tussen de zes flats en de openbare ruimte die daar om heen ligt. Die verschillen zijn eigenlijk het belangrijkste in het plan: bij de vernieuwing van de THEMA-dreven zal er meer onderscheid komen tussen de verschillende flats.

Over het groen schrijven zij:

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat het groen in de buurt veel meer vóór de buurt moet zijn. Dus geen groen dat er alleen maar ligt omdat het ooit zo is bedacht binnen het plan voor Overvecht en De Gagel, maar groen dat echt door de bewoners van de THEMA-dreven te gebruiken is. Beter bereikbaar, beter onderhouden, en vooral uitnodigend om er te wandelen, te spelen of te zitten.

De twee belangrijkste punten van het plan zijn nu dus:
– meer variatie in de flats
– openbare ruimte met een functie voor de buurt.

De aanwezigen bij de klankbordavond, maar ook de bewonerscommissies, bleven verder steeds benadrukken dat beheer en onderhoud van groot belang zijn. Want zonder goed beheer is van het opknappen snel niet veel meer te merken!

En hoe nu verder
Als het vernieuwingsplan klaar is, wordt dat met een nieuwsbrief of brochure in de buurt bekend gemaakt. Vanaf dat moment zal de voorbereiding van de renovatieplannen starten.

De renovatieplannen zullen met de bewoners en de bewonerscommissies worden besproken worden door Mitros en Portaal. Natuurlijk kunnen niet alle flats tegelijk aan de beurt komen. Het enige wat nu bekend is is dat Portaal als eerste met de renovatieplannen zal starten, te beginnen met de Ankaradreef.

De plannen voor de openbare ruimte worden door de Gemeente met de bewoners en de bewonerscommissies besproken. Over hoe dat gaat zal de Gemeente nog informatie geven.

Wordt vervolgd.
(En misschien worden we met deze nieuwe ‘buurtjes’ dan toch eindelijk echte ‘THEMA’-dreven.. )

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *